Βιβλίο Περιλήψεων

Στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2022 υποβλήθηκαν συνολικά 91 περιλήψεις ερευνητικών εργασιών εκ των οποίων τελικά έγιναν δεκτές 88 προς παρουσίαση. Η αξιολόγηση κάθε εργασίας έγινε ανώνυμα από δύο ανεξάρτητους κριτές μιας διεπιστημονικής Επιτροπής, με βάση ένα τυποποιημένο ερωτηματολόγιο. Οι εγκεκριμένες περιλήψεις ταξινομήθηκαν στις θεματικές
ενότητες, με την Ποιότητα των Υπηρεσιών Υγείας, την Επιδημιολογία και Δημόσια Υγεία, τις Πολιτικές Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, τα Οικονομικά της Υγείας και την Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των ερευνητών/συγγραφέων.

Δείτε και κατεβάστε τον Τόμο Περιλήψεων μέσω της σελίδας:

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ