ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Δείτε και κατεβάστε τον Τόμο Περιλήψεων του Πανελληνίου Συνεδρίου 2023.
PDF

Άλλες σημαντικές ημερομηνίες:

 • 20 Νοεμβρίου: γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων για την έγκριση ή μη των περιλήψεων (μέσω email).
 • 27 Νοεμβρίου: αποστολή των παρουσιάσεων στη Γραμματεία.
  Η μη τήρηση της προθεσμίας συνεπάγεται απόσυρση της ανακοίνωσης.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Σε κάθε περίληψη που υποβάλλεται και εγκρίνεται, αντιστοιχεί οπωσδήποτε μία συμμετοχή με εγγραφή, με εξαίρεση την περίπτωση που ο συγγραφέας είναι ένας και έχει υποβάλει περισσότερες από μία περιλήψεις.

ΥΠΟΒΟΛΗ

Η υποβολή περιλήψεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά σε αρχείο word. Περιλήψεις που θα σταλούν με e-mail ή με fax, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η παραλαβή της περίληψης εργασίας επιβεβαιώνεται με την αντίστοιχη αποστολή στο e-mail σας της «Βεβαίωσης παραλαβής». Σε περίπτωση που δεν λάβετε τη σχετική βεβαίωση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία Διοργάνωσης του Συνεδρίου στο e-mail: info@healthpolicycongress.gr ή στο τηλέφωνο 210 6231305.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

 • Ελεύθερη Ανακοίνωση
 • Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-Poster)

Η Επιστημονική Επιτροπή θα αποφασίσει για τον τελικό τρόπο παρουσίασης της εργασίας, κατόπιν αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα θα αποσταλούν στους υπεύθυνους επικοινωνίας μέσω e-mail.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ / ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
 • ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

 1. Το κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 300 λέξεις και να είναι πεζοκεφαλαία. Παρακαλούνται οι συγγραφείς να επιλέξουν τη γραμματοσειρά Trebuchet MS (10 στιγμές) και πλήρη στοίχιση (justified).
 2. Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα.
 3. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζά γράμματα, να προηγείται το όνομα και να ακολουθεί το επώνυμο.
 4. Ο υπεύθυνος για την παρουσίαση συγγραφέας να αναγράφεται με έντονους χαρακτήρες (bold).
 5. O επιστημονικός φορέας των συγγραφέων, καθώς και η πόλη, θα πρέπει να αναγράφονται με πεζά γράμματα. Ακριβής διεύθυνση (οδός, αριθμός και ταχυδρομικός κώδικας) δεν χρειάζεται.
 6. Το κείμενο μπορεί να περιέχει καθιερωμένες συντμήσεις, πίνακες και διαγράμματα εφόσον δεν ξεπερνούν το περιθώριο στοίχισης του κειμένου.
 7. Η περίληψη θα πρέπει να είναι δομημένη σε 4 παραγράφους ως ακολούθως: Σκοπός, Υλικό-Μέθοδος, Αποτελέσματα και Συμπεράσματα.
 8. Περιλήψεις Εργασιών άνευ στοιχείων ή με φράσεις όπως «τα αποτελέσματα θα συζητηθούν» ή «θα παρουσιαστούν τα δεδομένα» κ.λπ., δεν θα γίνονται δεκτές.