Γεώργιος Πιερράκος

Share:

Γεώργιος Πιερράκος

Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διευθυντής, Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑ.Δ.Α., Μέλος Δ.Σ. Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.)

Ο Γιώργος Πιερράκος είναι Καθηγητής  στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, στον Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Δυτικής Αττικής. Το αντικείμενο του εντοπίζεται στην Οργάνωση και Διοίκηση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο κ. Πιερράκος είναι επίσης Διευθυντής του Μεταπτυχιακού προγράμματος  Διοίκηση Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής φροντίδας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και αναπληρωτής Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης.

Το ερευνητικό του ενδιαφέρον εντοπίζεται στην ανάλυση συστημάτων υγείας Μακροχρόνιας Φροντίδας, Διασφάλισης της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής φροντίδας, καθώς και θέματα Κοινωνικής πολιτικής όπως Δημογραφική και οικογενειακή πολιτική, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός κ.α.

Έχει συμμετάσχει σε πολλά Ερευνητικά και Μελετητικά Προγράμματα όπως Αξιολόγηση – Χαρτογράφηση Αναγκών Υγείας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, Η χαμηλή γονιμότητα στην Ελλάδα, η δημογραφική κρίση και οι πολιτικές, Ανασκόπηση μέτρων για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αξιολόγηση Ομάδων Πρωτοβάθμιου Δικτύου Υγείας και Τοπικής Κοινότητας, Ανάπτυξη προτύπου μοντέλου ποιότητας στην αγωγή υγείας, ασθενών με νεοπλασίες ως υπεύθυνος ή μέλος διαφόρων ερευνητικών ομάδων.

Έχει σημαντική διδακτική εμπειρία στα θέματα Οργάνωση Συστημάτων Υγείας, Διοίκηση Υγείας και Οικονομικά της Υγείας σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα και είναι συγγραφέας και συν-συγγραφέας αρκετών δημοσιεύσεων.

Συμμετέχει σε: