Δάφνη Καϊτελίδου

Share:

Δάφνη Καϊτελίδου

Διευθύντρια Εργαστηρίου Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Τομέας Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ - Πρόεδρος Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ.)

Η Δρ. Δάφνη Καϊτελίδου είναι Καθηγήτρια στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το 2011 Διευθύντρια του Εργαστηρίου Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ και Προέδρου του νεοσύστατου Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ.). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και η εμπειρία της αφορούν στους τομείς της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, της Πολιτικής Υγείας και της Ποιότητας στον Τομέα της Υγείας.
Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 70 ερευνητικά έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς πόρους και έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό άρθρων σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. Τα τελευταία πέντε χρόνια, το ερευνητικό της έργο έχει εστιαστεί κυρίως στη μελέτη των εμποδίων που σχετίζονται με την πρόσβαση του πληθυσμού στο σύστημα υγείας, σε θέματα που αφορούν στην χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας και τις υγειονομικές ανισότητες, την αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας, στην ποιότητα στον χώρο της υγείας και τέλος στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.