Το 14ο Συνέδριο ολοκληρώθηκε.
Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και για τη συμβολή σας στη συζήτηση
για την υγεία και την ιατρική περίθαλψη στη χώρα μας.

11 - 13 Δεκεμβρίου
2018
Divani Caravel
Hotel

Θεματολογία

Δημογραφία, ανάπτυξη και υγεία
Κατανομή των δαπανών εντός του συστήματος υγείας
Πολιτική και οικονομία της δημόσιας υγείας
Πολιτικές ανάπτυξης και επενδυτικές προτεραιότητες στον υγειονομικό τομέα
Συμπληρωματικότητα δημόσιας και ιδιωτικής ασφάλισης
Φόροι αμαρτίας και φόροι αρετής: μια πρόσθετη χρηματοδότηση για την υγεία;
Η φαρμακευτική καινοτομία: τα βιοομοειδή
Φαρμακοεπιδημιολογία και φαρμακοοικονομία
Big Data: αναπτυξιακό εργαλείο και πύλη εισόδου της μεταρρύθμισης στον υγειονομικό τομέα
Διαχείριση μειζόνων παραγόντων κινδύνου για την υγεία
Πολιτική και πρόγραμμα εμβολιασμών ενηλίκων και παίδων
Προσυμπτωματικός έλεγχος: οικονομική και πολιτική προσέγγιση
Προτεραιοποίηση των επιλογών στην αντιμετώπιση των νεοπλασμάτων
Το δικαίωμα στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: 40 χρόνια μετά τη Διακήρυξη της Alma Ata
Σύστημα παραπομπών στην πρωτοβάθμια φροντίδα και ελευθερία επιλογών του χρήστη
Η διαχείριση της βιοϊατρικής και φαρμακευτικής τεχνολογίας: καινοτομία και αποδοτική χρήση των πόρων
Αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας με βάση τις εκβάσεις και την προστιθέμενη αξία υγείας
Μέθοδοι και τεχνικές αποζημίωσης στην ιατροφαρμακευτική φροντίδα και τη νοσοκομειακή περίθαλψη
Ασφάλιση, φορολογία και κίνητρα στη χρήση υπηρεσιών υγείας
Η μακροχρόνια φροντίδα υγείας: προβλήματα και προτεραιότητες